Vol 4, No 2 (2013)

Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, medicine

DOI: http://dx.doi.org/10.15421/02130402

Table of Contents

O.L. Lyanna
English
43-46
I.I. Mykaylo, M.V. Kryvtsova, V.I. Nikolaichuk
English
47-51
O.K. Onufrovych, D.Z. Vorobets, Z.D. Vorobets
English
52-56
O.V. Melnyk, O.P. Kornijchuk, O.I. Pershyn, Z.D. Vorobets
English
57-62
V.S. Rzhevskaya, L.M. Teplitskaya, I.P. Oturina
English
63-70
N.P. Kilochytska
English
71-75
K.V. Sholiak, S.О. Hnatush, T.B. Peretyatko, S.P. Gudz
English
76-80