Vol 2, No 2 (2011)

Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, medicine

DOI: http://dx.doi.org/10.15421/02110202

Table of Contents

О. О. Boyko, L. I. Faly, V. V. Brygadyrenko
English
3-7
M. S. Goncharenko, G. M. Timchenko
English
8-14
A. V. Gulakov
English
15-22
N. S. Dyrda, O. A. Dregval, N. V. Cherevach, A. I. Vinnikov
English
23-27
Y. Dovgyi, L. Shendrik, D. Feschenko, O. Boyko, L. Faly
English
28-32
A. V. Zhukov, T. M. Konovalova
English
33-40
I. V. Zakharkevich, A. K. Zapolskiy
English
41-48
O. N. Korinovskaya, V. N. Gryshko
English
49-55